-
24.02.2018 | 19:47

   

     

/
   -mail
  GSM

EUR 1.95583 .
USD 1.78419 .
GBP 2.65973 .
,  Forecast
.
 

Öåíêîð ÅÎÎÄ ïðîèçâîäñòâî íà õàðòèåíè ïðîäóêòè


: :


->

Öåíêîð ÅÎÎÄ ïðîèçâîäñòâî íà õàðòèåíè ïðîäóêòè

Ñ îñíîâíà äåéíîñò ïðîèçâîäñòâî è òúðãîâèÿ ñ òîàëåòíè õàðòèè è ñàëôåòêè å Öåíêîð ÅÎÎÄ. Ðàçïîëàãà îùå ñ êóõíåíñêè ðîëêè, ìîêðè êúðïè, äàìñêè ïðåâðúçêè, òå÷åí ñàïóí. Ñîôèÿ, 02 945 09 03, 0888 326 551, óë. Äîáðîâñêè 9, , http://cenkor.com/.

tsencor
 
 
 

-

Share in Facebook

| | | RSS 434271 Sitemap