Начало - Новини от Пловдив
18.02.2018 | 04:42

Неделя
Търсене Информация Други ВалутиВремето

      Новини
Новини Справочник
Кино / Свободно време
   Новини по е-mail
 Форум за GSM

EUR 1.95583 лв.
USD 1.78419 лв.
GBP 2.65973 лв.
Пловдив, България Forecast
 
Всички новини

Îáùèíà Òðÿâíà


Потребителско име: Парола:
Регистрация

Всичко за Пловдив -> Други

Îáùèíà Òðÿâíà

Îáùèíà Òðÿâíà - www.tryavna.bg - çàåìà ÷àñò îò Ñåâåðíà Áúëãàðèÿ êúì Îáëàñò Ãàáðîâî. Òåðèòîðèÿ 255,5 êâ. êì. ñ íàñåëåíèå 12674 äóøè. Íàä 100 ñåëà è äâà ãðàäà ñ ðàçâèò òóðèñòè÷åñêè ïîòîê êúì Òðÿâíà, Ïëà÷êîâöè, ïåùåðè è ñåëñêè òóðèçúì. Àäðåñ: óë. Àíãåë Êúí÷åâ 21, òåë.: 0677/62496.

tryavna
 
Нов Отговор 
Нов Отговор 

Форум - Начало

Share in Facebook

Начало | Споразумение | Контакт | RSS433898 посещения • Sitemap