-
18.02.2018 | 04:43

   

     

/
   -mail
  GSM

EUR 1.95583 .
USD 1.78419 .
GBP 2.65973 .
,  Forecast
.
 

ÒåðìîäèçàéíÒîòàë - îòîïëåíèå, âîäîïðîâîä, êëèìàòèçàöèÿ


: :


->

ÒåðìîäèçàéíÒîòàë - îòîïëåíèå, âîäîïðîâîä, êëèìàòèçàöèÿ

Òåðìîäèçàéíòîòàë ÎÎÄ å áúëãàðñêà ôèðìà ñ ïðåäìåò íà äåéíîñò òúðãîâèÿ ñ ìàòåðèàëè è ñúîðúæåíèÿ çà ðàçëè÷íè öåëè. Ïðîäóêòèòå, êîèòî ïðåäëàãàìå ñà ïîäõîäÿùè çà êëèìàòèçàöèÿ, âîäîïðîâîä, îòîïëåíèå, ñîëàðíè ñèñòåìè è ìíîãî äðóãè. Ïðè íàñ ùå îòêðèåòå ïåëåòíè ãîðåëêè è êîòëè íà òâúðäî ãîðèâî Ferroli-Èòàëèÿ. Ïðîäàâàìå è ñîëàðåí êîìïëåêò Ferroli, ìîäåë VF200, êîéòî âêëþ÷âà ñëúí÷åâè êîëåêòîðè, áîéëåð 200 l è óïðàâëåíèå.http://www.thermodesigntotal.com/

thermodesigntotal
 
 
 

-

Share in Facebook

| | | RSS 433898 Sitemap